Login
Register

Фешън Калърс - Ежедневни Рокли

В резултат от значимостта на водния ресурс, водите са водещи места по отношение регулиране на области от страна на европейското екологично законодателство.

Целта на европейската комисия по защита на околната среда и рационално използване на ресурсите в природата е да се постигне "добро екологично и химично състояние" и да бъдат обхванати всички водни ресурси. Така дори галони с вода се превръщат във важна съставка на ежедневието. Сред най-съществените мерки за постигане на целта са директивите. Директива се явява като важен етап от политиката на ЕС, а това способства за установяване на рамка и инструментариум за пречистването на отпадните води в различните населени места.

В България има добре развита водоснабдителна система. Тя обхваща почти пълен процента от населението на страната, но по отношение на канализационната мрежа и пречиствателните съоръжения за отпадни води е в недобро състояние.

Въпреки мерките, които се вземат все още има множество региони, където наличието на канализационни, отводнителни системи липсва, а пречистването на водите е некачествено.

Тези факти провокират необходимостта от монтажи на малки модулни съоръжения в по-малките населени места. Те се изграждат бързо и не са свързани с дълъг процес на проектиране.

Сред добрите пречиствателни станции са компактните пречиствателни станции за отпадни води. Те дават оптимално решение за населени места от не повече от 10 000 души.

Добрите компактни пречиствателни станции дават възможност за използване и приложението им в органично замърсени зони на промишлени отпадни води.

Технологичното класиране на ПСОВ, както и строителното и архитектурно решение са съобразени с изискванията и мерките, отговарят на изискванията на инвеститорите и съответните институции.

ПСОВ може дават възможност за реализиране с една или повече паралелни поточни линии, което от своя страна адекватно реагира натоварването на съоръжението и служи при постепенно изграждане на канализация. Приложението на ПСОВ в райони със сезонна неравномерност като туристически области ги прави много практични.

С вода за офиса ви  допринасяте за улеснено приспособяване към хигиенни и други изисквания.

Публикувана в други

Допълнително